מידע מערכת

ניווט: דף הביתפורטל המדיניותמדיניות מוכרים

הקדמה

פלטפורמת WorkWay היא במת מכירות מתקדמת המאפשרת לאנשים למכור את  שירותיהם תמורת תשלום, תוך עבודה עצמאית כפרילנסרים.

הפלטפורמה מציעה מגוון רחב של שירותים בתחומים שונים, כגון עריכה, עיצוב, תכנות, שיווק ועוד. העבודה כפרילנסר דרך פלטפורמת WorkWay מאפשרת גמישות, בחירת פרויקטים ותנאים, ופוטנציאל להכנסה גבוהה.

הגדרות ומונחי מפתח

"עבודה" – כל פעילות מקצועית שניתן לבצעה במסגרת הפלטפורמה.

"שירות" – כל תוצר או שירות (מודעה) הניתן על ידי הפרילנסר במסגרת הפלטפורמה.

"תשלום" – הסכום אותו משלם הלקוח לפרילנסר עבור שירותיו.

תנאי כניסה

כדי להציע ולמכור שירותים בפלטפורמת WorkWay, על כל משתמש עסקי ("המוכר") לעמוד בדרישות הבאות:

 1. להיות בעל כשירות משפטית לחתום על חוזים או אפוטרופוס קיים במידה ומתחת לגיל 16.
 2. תיק עבודות מסודר אשר מייצג את שירות המוכר. 

תהליך בדיקה / בדיקת התאמה

בכדי לאמת את שירותו של המוכר, הפלטפורמה תערוך תהליך בדיקה קפדני
תהליך הבדיקה / בדיקת התאמה תכלול:

על המשתמש ליצור חשבון מוכר עסקי עם הפרטים הבאים :

 1. שם פרטי
 2. מספר ת.ז./ח.פ..
 3. כתובת.
 4. תחום התמחות.
 5. פרטי קשר (מספר טלפון ומייל)
 6. וכל מידע נוסף רלוונטי.

החברה תשיב למשתמש שבוע ימים מיום קבלת הפרטים לאישור.

על המשתמש לחתום על חוזה אימות פרטים.

החברה תבחן את תיק העבודות של המשתמש ותוודא התאמתו לתחומי
הפעילות הנתמכים על ידי הפלטפורמה.

החברה תבחן את זמינותו של המשתמש, ניסיונו המקצועי, והתאמת שירותיו לצרכים העסקיים של הפלטפורמה.

החברה תבצע בדיקת רקע בקהילת TEGRIAI באפליקציית דיסקורד על מנת לוודא את התנהגותו ומעורבותו של המשתמש בקהילה.

החברה תאשר סופית את המודעה, ובכך המודעה תעלה לפלטפורמה באופן ציבורי.

פרסום מוצרים/מודעות

 1. מודעות יהיו כתובות באופן ברור, תמציתי ומקצועי, תוך ציון כל הפרטים הרלוונטיים בנוגע לשירות המוצע
 2. מוצרים יהיו זמינים לציבור רק לאחר אימות פרטים.
 3. מוצרים במצב "פרטי" יהיו זמינים רק למוכר ולצוות הפלטפורמה.

שינוי מודעות

 1. החברה רשאית לשנות את מודעות המוכרים, הן מבחינת הטקסט והן מבחינת גלריית התמונות, במידה והמודעה תצטרך שינוי או שדרוג מבחינה שיווקית ופרסומית.
 2. החברה תעדכן את המוכר בדבר השינויים שבוצעו במודעה ותבקש את אישורו.
 3. המוכר רשאי לאשר או לדחות את השינויים שבוצעו על ידי החברה.
 4. אם המוכר דוחה את השינויים, החברה רשאית להסיר את המודעה מהפלטפורמה.

התחייבות החברה

 1. החברה מתחייבת לפעול בתום לב ובמקצועיות בעת ביצוע שינויים במודעות המוכרים.
 2. החברה מתחייבת לשמור על האינטרסים של המוכרים ולפעול לטובתם.

ביטול הזמנות

 1. מוכר חייב לבטל הזמנה של מוצר במידה ואינו יכול לספק אותו תוך זמן סביר.
 2. ביטול הזמנה יתבצע בהקדם האפשרי ובהתאם למדיניות הביטולים של הפלטפורמה

שימוע למוכרים

זימון לשימוע:

מוכר שביטל 3 הזמנות בפרק זמן של חודש יוזמן לשימוע בפני צוות הפלטפורמה.

מטרת השימוע:

מטרת השימוע היא לברר את הסיבות לביטול ההזמנות, ולמצוא דרכים למנוע ביטולים עתידיים.

ניהול השימוע:

השימוע ינוהל על ידי צוות הפלטפורמה, ויתן למוכר הזדמנות להציג את טענותיו.

תוצאות השימוע:

לאחר השימוע, צוות הפלטפורמה יקבל החלטה בנוגע לפעילות המוכר בפלטפורמה. ייתכן שהצוות יחליט:

 1. להמשיך את פעילות המוכר ללא הגבלה.
 2. להגביל את פעילות המוכר, כגון הגבלת מספר ההזמנות שיוכל לקבל.
 3. להפסיק את פעילות המוכר בפלטפורמה.

זכות ערעור:

למוכר תהיה זכות ערעור על החלטת צוות הפלטפורמה, בהתאם למדיניות הערעורים של הפלטפורמה.

עמלות הפלטפורמה

 1. הפלטפורמה גובה עמלה של 15% מכל עסקה, שנסגרת בין לקוח למוכר.
 2. ניתן למשוך כספים מהפלטפורמה רק לאחר צבירת סכום מינימלי של 50 ש"ח.

תשלומים

זכאות לתשלום:

 1. מוכרים יהיו זכאים להגיש בקשת תשלום, בכפוף לתנאים המפורטים להלן:
 2. המוכר השלים בהצלחה את מכירת המוצר/שירות.
 3. המוכר עמד בכל תנאי המדיניות של הפלטפורמה.
 4. לא קיימות טענות או תביעות כנגד המוכר ביחס לעסקה.

הגשת בקשת תשלום:

 1. בקשות תשלום יוגשו דרך ממשק הפלטפורמה, תוך ציון פרטי המוכר, פרטי העסקה וסכום מצטבר אשר חייב להיות מעל 50 ש"ח.
 2. הפלטפורמה רשאית לדרוש מהמוכר מידע נוסף לצורך עיבוד הבקשה.

מועדי משיכת כספים:

 1. מוכרים יהיו רשאים לבקש משיכת כספים מהפלטפורמה בכל עת, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
 2. ייתכנו חריגים במקרים בהם חל כתב ויתור.

זמן עיבוד בקשות:

מועד תשלום הוא ה10 לחודש בכל חודש, והתשלום יתקבל למוכר עד ל15 לחודש
לעוד מידע ראו איך אני מקבל את התשלום

אופן התשלום:

 1. התשלום למוכרים יתבצע באמצעות אופן התשלום שבחר המוכר בעת הגשת בקשת התשלום.
 2. הפלטפורמה תציע מספר אפשרויות תשלום, וייתכנו עמלות נוספות בהתאם לאופן התשלום שנבחר.
 3. המוכר אחראי לתשלום כל העלויות והמיסים הכרוכים בקבלת התשלום.

מיסים ודיווח הכנסות

הפרילנסר מצהיר ומייצג בזאת כי הוא אחראי באופן בלעדי לתשלום מס הכנסה בגין הכנסותיו מהשירותים שיספק לפלטפורמה. הפלטפורמה אינה אחראית לתשלום מס הכנסה עבור הפרילנסר. הפלטפורמה רשאית לשלם לפרילנסר את התמורה המגיעה לו עבור שירותיו, גם אם הפרילנסר לא המציא לה חשבונית מס. הפלטפורמה לא תהיה אחראית לתביעות כלשהן מצד רשות המיסים בגין אי תשלום מס הכנסה על ידי הפרילנסר. הפרילנסר פוטר את הפלטפורמה מכל אחריות ומתביעות כלשהן הנובעות מתשלום מס הכנסה. הפרילנסר מצהיר ומייצג בזאת כי כל ההצהרות והערבויות המופיעות בחוזה זה הן נכונות ומושלמות, וכי לא הוסתר ממנו כל מידע רלוונטי.

אחריות

 1. הפלטפורמה אינה אחראית לעיכובים או תקלות בתהליך התשלום שמקורם בחברת התשלום או גורם צד שלישי אחר.
 2. המוכר אחראי לוודא שהפרטים שסיפק לצורך קבלת התשלום נכונים ומדויקים.

זכויות יוצרים

העברת זכויות יוצרים

עם שליחת המוצר ללקוח וקבלת התשלום עבורו, זכויות היוצרים במוצר יעברו באופן בלעדי ללקוח.

שימוש חריג במוצר

במקרים חריגים, ייתכן שהמוכר יקבל אישור להשתמש במוצר בתיק אישי או למטרות אחרות. אישור זה יינתן על ידי צוות הפלטפורמה, ויהיה כפוף לתנאים הבאים:

 1. חתימה מראש של המוכר על הסכם נפרד.
 2. אישור בכתב של צוות הפלטפורמה.
 3. הגדרת היקף השימוש המותר במוצר.
 4. שמירה על זכויות היוצרים של הלקוח.

שימוש חריג במוצר

המוכר לא יהיה רשאי לעשות שימוש במוצר, בין אם באופן בלעדי או חלקי, ללא אישור מפורש בכתב מאת צוות הפלטפורמה, כפי שפורט בסעיף 9.2.

אכיפה: הפלטפורמה רשאית לנקוט בצעדים משפטיים כנגד כל מוכר שיפר את תנאי סעיף זה, לרבות תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים.

בלעדיות

התחייבות בלעדיות

 1. המוכר מתחייב באופן בלעדי להשתמש בפלטפורמה לצורך מציאת קונים עבור שירותיו. התחייבות זו כוללת, אך אינה מוגבלת ל:
 2. פרסום שירותי המוכר בפלטפורמה בלבד.
 3. ניהול משא ומתן עם קונים פוטנציאליים דרך הפלטפורמה בלבד.
 4. ביצוע עסקאות עם קונים פוטנציאליים דרך הפלטפורמה בלבד.

איסור אינטראקציה מחוץ לפלטפורמה

 1. המוכר לא יבצע אינטראקציה או התכתבות עם קונה פוטנציאלי מחוץ לפלטפורמה, לרבות אך לא מוגבל ל:
 2. יצירת קשר ישיר עם קונה פוטנציאלי (לדוגמה, באמצעות דוא"ל, טלפון, או רשתות חברתיות).
 3. שיתוף פרטי קשר (לדוגמה, דוא"ל, טלפון, או אתר אינטרנט) עם קונה פוטנציאלי.
 4. קבלת הזמנות או תשלומים עבור שירותים מחוץ לפלטפורמה.

איסור פרסום בפלטפורמות אחרות

המוכר לא יציין, יפרסם, או יעביר מידע בנוגע לשירותיו באמצעות פלטפורמות מכירה אחרות, לרבות אך לא מוגבל ל-Upwork, Freelancer, ו-Fiverr.

סנקציות

במקרה של הפרת התחייבות זו, הפלטפורמה תהיה רשאית לנקוט בצעדים הבאים, לפי שיקול דעתה הבלעדי:

 1. חסימת גישתו של המוכר לפלטפורמה.

שינויים בחוזה

 1. תנאים נוספים עשויים להתווסף למדיניות זו מעת לעת.
 2. משתמשים בפלטפורמה יהיו אחראים לעדכון עצמי בכל שינוי במדיניות.

התחברות

הרשמה

לאפס את הסיסמה

הזן/י את שם המשתמש/כתובת הדוא"ל שלך, ונשלח לך לינק לאיפוס סיסמה.

המנויים

נדרש מנוי לפעולה זו, אנא לחץ על הכפתור למטה כדי לראות את התכניות המנויים הזמינות.

דילוג לתוכן